Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Специализирани курсове

Управление на риска

За кого е предназначен курса: Среден и висш мениджмънт

Препратка към съществуващи курсове: Преход към новите версии на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301

Времетраене: 16 часа

Кратко описание на курса

 Този курс осигурява знания и умения за прилагане на основните инструменти, техники и методологии за управление на риска в широк спектър от организации, на база техниия контекст. Делегатите ще усвоят умения за успешно и ефективно участие като лидери и членове на екипите по управление на риска в организацията. Всеки делегат ще може да

- прилага качествена, количествена или „хибридна“ методология за оценка/управление на риска;

- изброи няколко начина за генериране на идеи за потенциални опасности, рискове и възможности по изискванията на международните управленски стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, др.) , и практическите ръководства ISO 31000 и ISO 31010;

- прилага подходи и инструменти за намаляване на оперативния риск и постигане на бизнес целите като „регистър на риска“, „матрица на риска“, „Failure Tree Analysis“ (FTA), „Program Decision Process Chart“ (PDPC), „Анализ на отказите и ефекта от тях“ (FMEA);

- управлява несъответствията; 

- техники за внедряване на решения, които елеминират възможността за грешка (mistake proofing techniques, Poka Yoke).

Област:  Управление на риска

Оценяване: Тест

Сертификат за завършен курс: Да

Допълнителни материали за предварителна самоподготовка (не е задължително):

HAZOP - A hazard and operability study (HAZOP) е структуриран и системантичен преглед на комплексни планирани или съществуващи процеси или операции с цел идентификация и оценка на рисковете за служителите и оборудване. Извършването на HAZOP цели преглед на дизайна/ разработката с цел идентификация на слаби места.

FMEA - Failure mode and effects analysis (FMEA)— структурирана и систематична техника за анализ на „отказите“. Разработена от инжинери по надежността през 50-те за целите на въоръжениете сили. През 60-те е приета от NASA и авиацията. В наши дни се използва от всички индустрии като обективен подход за количествена оценка на риска.

FTA - Fault tree analysis (FTA) дедуктивен способ за анализ на „отказите“, при който се използва Булева логига (Boolean logic, Boolean Algebra). Този анализ се използва, за да се разбере, как дадена система може да се „провали“ и какви са най-добрите начини да се намали риска. FTA е основен инструмент в авиацията, ядрената енергетика,химичната, фармацевтичната и нефтената промишленост, както и други високо-рискови индустрии. FTA е инструмент използван при елиминирането на причините за грешки при разработването на софтуер.

Регистър на риска – е математическа диаграма (scatterplot) използвана при управление на риска като база със всички идентифицирани рискове и допълнителна информация за всеки един от тях, например характеристики, собственици, мерки за въздействие.

Матрица на риска – често използван способ при оценката на риска, който дефинира нивата на риска на база „тежест“ на последствията и „ верояятност“ от реализиране на събитието. Това е опростен механизъм за увеличаване на „видимостта“ на рисковете и помощ в процеса на вземане на управленски решения.

РЕГИСТРАЦИЯ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 280.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 21-02-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 27-06-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 17-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------