Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Intertek Academy » ЗА НАС

ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542

♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен курс. 

Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, разработени спрямо изискванията на ISO 22301 . 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Акредитация на курса:
Курсът е акредитиран от IRCA.

Съгласно изискванията на IRCA, за да бъде регистриран всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Интертек Академи , да се регистрират в IRCA, при условие, че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 40%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс и успешно положен изпит, с който можете да се регистрирате в IRCA.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Интертек Академи като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изисква участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса е основна отговорност на ръководителите в държавния и частния сектор – държавни органи, общини, енергетика, химия, добив на нефт и газ, електро разпределение, водоснабдяване и топлофикация, телекомуникации, банки, застрахователни дружества, финансови услуги, здравни заведения.

 Курсът е насочен към:

-Служители, желаещи да се квалифицират като одитори и водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

-Служители, отговарящи за различни аспекти на внедряването и оперирането на СУНБ

- Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за осигуряване на непрекъснатост на операциите 

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на СУНБ, преглед на стандарта ISO 22301, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

От делегатите се очаква да са запознати със стандартa ISO 22301, също да имат опит в управлението на непрекъсваемостта на бизенса и/или подходящо обучение свързано с управлението на процесите за непрекъсваемост на бизнеса. 


Продължителност на курса:

Интензивен, 5-дневен курс


Сертификат:

Международно признат сертификат за Водещ одитор на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (ISO 22301).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22301;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло

РЕГИСТРАЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 07-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------