Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 50001:2018 - Системи за енергийно управление - 17571

 

♦ Съгласно правилата на IRCA, ако вече сте завършили петдневен курс за водещи одитори, имате възможност да получите допълнителна квалификация за водещ одитор по друг стандарт като посетите тридневен курс. 


Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за енергийно управление , разработени спрямо изискванията на ISO 50001:2018. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Акредитация на курса:
Курсът е акредитиран от CQI & IRCA.

Съгласно изискванията на IRCA, за да бъде регистриран всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Интертек Академи , да се регистрират в IRCA, при условие, че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да преминете успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага и изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 40%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс и успешно положен изпит, с който можете да се регистрирате в IRCA.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Интертек Академи като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изисква участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Главната цел на стандарта за енергийно управление ISO 50001 е да регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и да помогне на организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност.Прилагането на този стандарт следва да доведе до намаляване на енергийните разходи, емисиите на парникови газове и други въздействия върху околната среда, чрез систематичен енергиен мениджмънт.

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на Системите за енергийно управление, интерпретиране на изискванията на стандарта ISO 50001, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите.

 Курсът е насочен към:

-         Служители, желаещи да се квалифицират като одитори и водещи одитори на Системи за енергийно управление

-          Мениджъри в областта на енергийното управление

-         Представители на ръководството

-         Служители, които отговарят за съответствието

-         Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за енергийното управление

Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:
От делегатите се очаква да са запознати със стандартите ISO 50001, също да имат опит в управлението на енергийното управление и/или подходящо обучение свързано с управлението на процесите за енергийно управление. 


Продължителност на курса:

Интензивен, 5-дневен курс


Сертификат:

Международно признат сертификат за Водещ одитор на Системи за енергийно управление (ISO 50001:2011).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 50001;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00 
Изискване за бизнес облекло
 

РЕГИСТРАЦИЯ

Или се свържете с нас на тел. 02 950 11 90; 02 950 06 40

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1500.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 11-03-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 14-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------