Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 17025:2018 - Преходен курс/ Курс за Вътрешни одитори в Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране

Курсът е насочен към лаборатории, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ), съгласно изискванията на ISO/ІЕС 17025:2018  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Целта на курса е участниците:

1. Да се запознаят с:

1.1. Изискванията към компетентността на персонала при извършване на лабораторните дейности и поддържане на Система за управление на лаборатория, съгласно ISO/ІЕС 17025:2018 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ;

1.2. Указанията за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити в лаборатории съгласно ISO 19011:2011 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

2. Да получат практически указания за - разработване, внедряване и поддържане на СУ, съгласно ISO/ІЕС 17025:2018 и за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити.

Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници в лаборатории, ангажирани с извършване на лабораторни дейности, поддържане на система за управление и планиране, организиране и провеждане на вътрешни одити в лаборатории, както това се изисква в т.т. 8.8.1 и 6.2.2 на БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и т.т.7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011:2011 и е подходящо да бъде включено в програмата за обучение.

Участниците в курса полагат изпит/тест по преподавания материал.

Участниците в курс ще получат:

§  Учебно пособие, съдържащо материалите от изнесените лекции;

§  Сертификат за участие в курс за обучение за вътрешни одитори в лаборатории;

§  Сертификат за вътрешен одитор в лаборатории (САМО успешно издържалите предвидения изпит/тест).

Лектор: инж. Венцеслав Милев

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------