Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията

Стандартът за енергийно управление ISO 50001 регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и подпомага организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност. Прилагането на стандарта следва да доведе до намаляване на енергийните разходи, емисиите на парникови газове и други въздействия върху околната среда, чрез систематичен енергиен мениджмънт.


Целта на курса е делегатите да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на енергията, съгласно изискванията на стандартите ISO 50001:2011 и ISO/IEC 19011:2011.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.


Теми на курса:
- Процесният подход;
- Стандарти, терминология на Системата за управление на енергията/СУЕ/
- Изискванията на ISO 50001:2011 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
- Идентифицират приложимото законодателство за управление на енергийната ефективност и съответните източници закони и информация за нормативната уредба
- Преглед на указанията в ISO/IEC 19011:2011;
- Техники за извършване на вътрешни одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
- Техники за непрекъснато подобрение.

Обучението е насочено към всеки, който участва в процеса на разработване, внедряване и управление на Системата за управление на енергията/СУЕ/: Вътрешни одитори, Мениджъри по качество, упълномощени представители на ръководството; Енергетици на предприятието.


Предварителна подготовка на делегатите, необходима, за да се запишат за участие в курса:

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на управлението на енергията.


Продължителност на курса:

Интензивен, 2-дневен курс


Сертификат

Сертификат за Вътрешен одитор на Системата за управление на енергията (ISO 50001:2011).
Сертификатът се издава от Интертек Академи.


След курса:

• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 50001:2011;
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.


Програма на курса – начало/край на деня, облекло, специални изисквания към делегатите:

Начало: 09.00     Край: 18.00
Изискване за бизнес облекло

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------